Sunday, 28 June 2020 14:16

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล Featured

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมการประชุม Redesign ทั้ง System ,Structure และ Staff หลังสถานการณ์ Covid-19 เพื่อปรับเข้าสู่ Near normal ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

Read 6 times