Wednesday, 20 May 2020 15:21

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

นางสาวชนินันท์ เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1,400 ชิ้น จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

Read 6 times