Wednesday, 20 May 2020 15:20

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 13 แกลลอน แอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 40 ขวด Mask N95 จำนวน 580 ชิ้น ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 17 กล่อง แว่นตา จำนวน 106 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 150 กล่อง Face Shield จำนวน 540 ชิ้น หมวกคลุมผม จำนวน 20 แพ็ค และชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 83 ชุด จากคุณฝันดี จรรยาธนากร และคุณฝันเด่น จรรยาธนากร มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

Read 3 times