Wednesday, 20 May 2020 15:20

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ Face Shield จำนวน 10 ชิ้น ถุงคลุมเท้า จำนวน 5 คู่ ชุด PPE ไซส์ L จำนวน 5 ชุด ไซส์ XL จำนวน 17 ชุด และชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 12 ชุด จากบริษัท ภพพจภา จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563ช

Read 1 times