Thursday, 26 March 2020 15:00

การประชุม Teleconference Thrusday Meeting

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมการประชุม Teleconference Thrusday Meeting โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

Read 0 times