Thursday, 26 March 2020 14:59

Tomour conference ร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุม Tomour conference ร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

Read 0 times