Thursday, 26 March 2020 14:58

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นางลัดดาวัล ฟองค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา จากคุณแอนซ์ เตชากิตติ์ บริจาคเงินและอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

>

Read 0 times