Thursday, 26 March 2020 14:57

การวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานลดความแออัด และลดการแพร่กระจายเชื้อ ฯ

นายแพทย์สิทธิ สุขอวยชัย หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมประชุมกับสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง การวางหลักเกณฑ์ลดความแออัดและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 รวมทั้งตั้งรับและปฏิบัติการเชิงรุก ตามแนวทางของกรมการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 6 และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

Read 0 times