Monday, 23 March 2020 16:15

การประชุมคณะกรรมการ Agenda Reform และ ICC

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์มนต์ มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และกลุ่มงานการพยาบาล ร่วมรณรงค์ลดความแออัดและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 รวมทั้งมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

Read 0 times