Monday, 23 March 2020 16:15

การประชุมคณะกรรมการ Agenda Reform และ ICC

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ Agenda Reform และ ICC ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

Read 1 times