Monday, 23 March 2020 16:14

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

Read 1 times