Monday, 23 March 2020 16:13

การเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานทางวิชาการสายงานวิชาชีพ

นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานทางวิชาการสายงานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

Read 0 times