Monday, 16 March 2020 15:59

รับมอบเงินบริจาค จาก SCG PACKAGING ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี Featured

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงินบริจาค กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “The Partnership Mini Marathon 2020” จาก SCG PACKAGING ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี และกลุ่มลูกค้า ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวนเงิน 311,000 บาท ณ ห้องประชุมชลธาร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

Read 5 times