Thursday, 06 February 2020 16:39

KM แนวทางการดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” โดย นางสาววิมลรัตน์ สมสกุลมนตรี นักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

Read 14 times