Thursday, 06 February 2020 16:38

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ บริษัท Design Revolutions Co.,Ltd. คุณลาวัณย์ ปกรณ์ธนพันธุ์ คุณปุณิกา ตักโพธิ์ และคณะ มีจิตศรัทธามอบขนม และนม ให้กับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read 7 times