Thursday, 06 February 2020 16:37

KM “High Technique in Radiotherapy”

คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการบรรยาย เรื่อง “High Technique in Radiotherapy” โดย นายพิเชษฐ์ อุเบอร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานรังสีรักษา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

Read 14 times