RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (253)

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6 กรมการแพทย์ และคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการ ตามความต้องการของเขตสุขภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ คณะกรรมการตรวจการจ้างกรมการแพทย์ และผู้แทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง และนิติกร กรมการแพทย์ ตรวจการจ้างก่อสร้าง พร้อมตรวจรับอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และบุคลากร สำนักการแพทย์เขต 6 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์มนต์ มีแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ ในโครงการการดูแลผู้สูงอายุ และข้อมูลร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะกรรมการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุม การวิเคราะห์อัตรากำลัง FTE และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
Monday, 25 February 2019 15:20

กิจกรรมวันมาฆบูชา Featured

นางณัฐชา ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยการทำกิจกรรม 5 ส ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อทำความรู้จักทีมบริหารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจของหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุข และศูนย์วิชาการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ นางเบ็ญจวรรณ วิจารณปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเลิกบุหรี่ โดยวิทยากรนายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรรม สาขาโสต ศอ นาสิก เภสัชกรหญิงพรรนวรินทร์ แตรรัชตกุล เภสัชกรชำนาญการ และนางสาวสุพัชรินทร์ สุนทรวงศ์ นักโภชนาการ ณ ห้องประชุม 208 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลม
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะทำลายแฟ้มเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลฯ เป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี ได้แก่ แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ในปี พ.ศ.2538-2553 และฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลฯ เป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี ได้แก่ แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ในปี พ.ศ.2538-2556 หากท่านมีความประสงค์ให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เก็บแฟ้มเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์ของท่านไว้ต่อไป โปรดติดต่อที่เวชระเบียน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โทร 0 3845 5456 - 7 ต่อ 105 และกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร 0 3845 5456 - 7 ต่อ 112 , 117 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หลังจากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว แฟ้มเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด
Page 1 of 26