RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (157)

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม 2561 จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และแพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม 2561เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เนื่องในวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานการรักษาทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายสำหรับผู้ดูแลและจิตอาสา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการ CCH ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และรุ่นที่ 2 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ≥ 23, เส้นรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตรในชาย และเกิน 80 เซนติเมตรในหญิง, Cholesterol > 200 mg/dl รวมทั้งสิ้น จำนวน 125 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และสามารถลดระดับดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และ Cholesterol ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือลดลงได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน 2561 จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และแพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน 2561เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ ในโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 (Oncology Nursing Course) เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "ครบรอบ 23 ปี การเปิดให้บริการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี" ร่วมพิธีสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพรหม และเจ้าที่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสวันเปิดให้บริการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ครบรอบ 23 ปี 28 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9 โดยนายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และแพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กล่าวรายงานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนทางวิชาการด้านโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละระดับให้ได้มาตรฐาน จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก(FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 12 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง หลักสูตรที่ 4 Cencer Conference for Pharmacist : Knowledge and Policy Update หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การประชุมในครั้งนี้ี้มีแพทย์ ทันตแพย์ พยาบาล เภสัชกร นักเซลล์วิทยา นักรังสีการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุม
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีแพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
Page 6 of 16