ข่าวประชาสัมพันธ์ (810)

พลโท เอกชัย หาญพูนวิทยา เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร เป็นประธานในการประชุมสำรวจพื้นที่ เตรียมการรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เตรียมแผนดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการสถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น (State Quarantine) โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 จังหวัดระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จังหวัดชลบุรี และโรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 28 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 14 ขวด และหน้ากากอนามัย N95 จากคุณเพียงใจ เกิดผล ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์สมบัติ วงศ์มณี หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 110 ชิ้น จากคุณประสิทธิ์พร ฐิตวรสกุลชัย ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
นางจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเก้าอี้นั่งมีพนักรองแขน พร้อมที่รองขา จากคุณสมทรง ศิริลือสาย ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหาร จำนวน 50 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 3 แกลอน และแมสผ้า จำนวน 44 ชิ้น จากคุณฐกร วรรณวงษ์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 30 ขวด แมสผ้า จำนวน 30 ชิ้น จากคุณโสภา สุหร่าย และคุณธิดารัตน์ แดงศรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่องเหยียบแอลกอฮอล์ จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเสาวณี ฉิมพาลี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
แพทย์หญิงออนอง มั่งคั่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ แอลกอฮอล์ผสมครีมบำรุง ขนาด 20 ลิตร แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 5 ลิตร เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด หน้ากากผ้า จำนวน 20 ชิ้น แผ่นกรองขนาด 1 เมตร จำนวน 100 แผ่น และ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น จากคุณพิมพันธ์ ชูแจ่ม ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ Face Shield จำนวน 63 ชิ้น จากกลุ่มคนรักชุดขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
แพทย์หญิงออนอง มั่งคั่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ Mask N95 จำนวน 50 ชิ้น จากคุณณัฏฐิกา เดชคุณากร ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563