RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (157)

นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริหารและบริการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรการพยาบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารและบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2559 เล่มที่ 17 HOS - Based cancer registry 2016 เว็บไซต์งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
กลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร BLS ให้กับแพทย์และพยาบาล โดยวิทยากร นายแพทย์สมชาย แซ่เจี่ย และทีมวิสัญญีพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และนายแพทย์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
กิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม บรรยายวิชาการในหัวข้อ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุสมผล" โดย ภญ.เยาวพรรณ แก้วปัน และหัวข้อ "การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก" โดย ภญ.พรพิมล งามเสงี่ยม วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนา องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคออย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คนใหม่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการมอบของขวัญ กระเช้าดอกไม้และให้กำลังใจนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ในการมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561 ในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ณ วัดท้ายเซิด ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้ร่วมกันช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ นายวัฒนะ สังมาลย์ พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ณ ซอยอดิเรก ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อคืนวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินภายในบ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหมด
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพาพานิช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาล" รุ่นที่ 7 ในหัวข้อ "Palliative Care in Alzhimer's Diesease" โดยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่แห่งประเทศไทยจัดโครงการนี้ เพื่อให้พยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้ป่วยระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
Page 4 of 16