ข่าวประชาสัมพันธ์ (819)

นายแพทย์สมบัติ วงศ์มณี หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 275 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค ขนม จำนวน 600 ชิ้น มังคุด จำนวน 30 กิโลกรัม และพัฟสังขยา จำนวน 190 ชิ้น และรถเข็น จำนวน 10 คัน มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มรวมพลังสายบุญ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
นางอรุณี เลิศล้ำ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวัน ขนม และน้ำดื่ม มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ จากครอบครัวสุขเจริญบุญดี และครอบครัวภิรกฤตภิรมย์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเตียงตรวจทางสูตินารีเวชกรรมชนิดปรับไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง และถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง จากคุณดารณีนุช ปสุตนาวิน และคณะ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 6 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร จำนวน 1 แกลลอน จากคุณปภาณ เจริญกัลป์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบแมสผ้า จำนวน 125 ชิ้น จากคุณรัตนศักดิ์ ทองแท้ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 9 ขวด จากคุณภรภัทร สุ่มมาตร์ ร้านภรภัทรเภสัช มาบยายเอียง จังหวัดชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบชุดขาวสำหรับผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ จำนวน 6 ชุด บริจาคเงินจำนวน 500 บาท จากคุณนริศรา พิพัฒน์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
Tuesday, 12 May 2020 16:26

New normal medical services

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุม New normal medical services ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
พว.อรุณี เลิศล้ำ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก พว.ปราณี ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน และ พว.ลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ณ ห้องประชุมชลมารค อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
กองอำนวยการร่วมและทีมฏิบัติการ สาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ปฏิบัติการรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศญีปุ่นเข้าในพื้นที่ควบคุมและเข้ากักตัว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563