ข่าวประชาสัมพันธ์ (473)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำเสนอการ Lean ระบบของโรงพยาบาลจาก 3 ภารกิจ ในการประชุมการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. 2562 (กลุ่มโรงพยาบาลมะเร็ง) โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานทีมนิเทศ ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. 2562 (กลุ่มโรงพยาบาลมะเร็ง) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในเชิงสถาปัตยกรรม โดย อาจารย์ ดร.วันชัย มงคลประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี CCH Safety Week” ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี CCH Safety Week” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล โดย นายพิเชษฐ์ อุเบอร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานรังสีรักษา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และ นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 เขตอบรมสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี-ระยอง) สนามจังหวัดชลบุรี ถ่ายทอดสด Teleconference จากโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุดสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
Tuesday, 03 September 2019 16:03

ผู้มีจิตศรัทธา

งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจาก บริษัทยูนิ.ชาร์ม(ประเทศไทย) จำกัด /บริษัทฟาร์มสุข จำกัด มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคGift set ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จำนวน 1300 ชิ้น มามอบให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
Tuesday, 03 September 2019 16:03

ผู้มีจิตศรัทธา

งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจาก คุณสมศรี ตันกิม คุณถนอม ประเสริฐวงษ์ คุณขวัญเรือน ตันกิม และคณะ มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มามอบให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน แพทย์หญิงวายุพา วงศ์วิกรม ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิรูป (Reform Roadmap) แผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform, System Reform) ในโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ให้บริการเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT-CT) นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมในพิธี และร่วมปลูกต้นการบูร ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิกแพทย์บูรณาการโรคมะเร็ง นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมในพิธี ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562