RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (371)

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการ ดนตรีบำบัด เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย ญาติและผู้รับริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา "วงพุดตาน" ร่วมจัดแสดงดนตรีบำบัดให้แก่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
นางสาวอรนุช รักความดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สอนเย็บตุ๊กตาช้างน้อยและปลาโลมากำมือ” โดยงานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ จิตอาสากลุ่ม “I see you" เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติ อาการมือเกร็ง ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบผลไม้ จาก คุณคุณอัมพร ทองพูล และคุณจิตติมา ทองพูล ผู้มีจิตศรัทธานำผลไม้มามอบให้กับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และบุคลากร สำนักการแพทย์เขต 6 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ พยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 Clinical Palliative Care for Community Nurses (หลักสูตร 3 สัปดาห์) โดยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณารายละเอียดการก่อสร้าง อาคารรังสีรักษา ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย “RT COMPLEX” ตามแผนปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้บริการด้านบำบัดรักษา Radio Therapy ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรม CQI ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม สอนการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพโรคมะเร็ง แสดงบอร์ดนิทรรศการ และบริการเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
Page 1 of 38