RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (253)

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการ ดนตรีบำบัด เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย ญาติและผู้รับริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา "วงพุฒตาล" ร่วมจัดแสดงดนตรีบำบัดให้แก่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์มะเร็งลำไส้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 120 คน โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เช่น การตรวจอุจจาระ, แนะนำอาหารต้านมะเร็ง , การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ณ วัดเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (HPH) จัดโครงการ CCH ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการยศาสตร์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานของตนเองให้เหมาะสม รวมถึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสำหรับป้องกันการบาดเจ็บ และเกิดโรคจากการทำงานได้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (เน้น)
Monday, 11 March 2019 09:58

End of Life Doula (Deathwalker) Featured

End of Life Doula (Deathwalker) Tools to Train Medical and Non-medical Teams for Successful Inclusive End of Life Care Ms. Suzanne O’Brien PCN, Ms. SuSan Dustin, Ms. Nattanun Hannarong PCN, Ms. Sunisa Puangsomboon PCN, Mr. Chotnarin Chaiyarin PCN กิจกรรมดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจและอยู่เคียงข้างผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ เข้าตรวจสอบงบการเงินและเอกสารประกอบของกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีมีระบบการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการที่รัดกุม เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รองผู้อำนวยการภารกิจฯ และคณะกรรมการบริการเครือข่ายวิชาการในเขตสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการประชุมแม่ข่ายพบแม่ข่ายด้านโรคมะเร็ง เครือข่ายบริการวิชาการด้านมะเร็ง และการดูแลประคับประคองเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อการวางแผน การดำเนินงาน ประสานงาน จัดระบบการส่งต่อและช่วยเหลือพัฒนากับโรงพยาบาลลูกข่าย รวมทั้งการกำกับติดตามตัวชี้วัด ใน Service plan สาขาโรคมะเร็ง และ Service plan สาขาการดูแลประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์มนต์ มีแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6 กรมการแพทย์ และคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการ ตามความต้องการของเขตสุขภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ คณะกรรมการตรวจการจ้างกรมการแพทย์ และผู้แทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง และนิติกร กรมการแพทย์ ตรวจการจ้างก่อสร้าง พร้อมตรวจรับอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และบุคลากร สำนักการแพทย์เขต 6 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์มนต์ มีแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ ในโครงการการดูแลผู้สูงอายุ และข้อมูลร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
Page 1 of 26