ข่าวประชาสัมพันธ์ (671)

นางนันทพร พิชะยะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล และนางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอบพระคุณโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโครงการ FABRICATION LAB (สวทช.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบ FACE SHIELD สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
นางกรกฎ วิเชียรเทียบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอบพระคุณสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ลิตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
บริษัท อาร์ต ออล ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดำเนินโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล นำยากำลังใจสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (the 1st pill) เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
นางจันทร์เพ็ญ อุงอำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา คุณปรียา ไชยานนท์ นำผ้าปิดคอ จำนวน 1,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 120 ชิ้น มาบริจาค ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการ COE Breast โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
Thursday, 02 April 2020 10:23

Teleconference “waiting time RT”

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมการประชุม Teleconference “waiting time RT” การประชุมการบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับรังสีรักษาในภาคตะวันออก เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา ในการเข้าถึงบริการการรักษาด้วยรังสีรักษา ในเขตสุขภาพที่ 6 กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในโครงการ คุณคือคนสำคัญ YOU ARE IN MY HEART สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563 มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับรังสีรักษาในภาคตะวันออก เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา ในการเข้าถึงบริการการรักษาด้วยรังสีรักษา ในเขตสุขภาพที่ 6 โดยมีโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ชลบุรี และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมการประชุม Teleconference Thrusday Meeting โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุม Tomour conference ร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
Page 1 of 68