นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่องเหยียบแอลกอฮอล์ จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเสาวณี ฉิมพาลี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

แพทย์หญิงออนอง มั่งคั่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ แอลกอฮอล์ผสมครีมบำรุง ขนาด 20 ลิตร แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 5 ลิตร เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด หน้ากากผ้า จำนวน 20 ชิ้น แผ่นกรองขนาด 1 เมตร จำนวน 100 แผ่น และ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น จากคุณพิมพันธ์ ชูแจ่ม ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ Face Shield จำนวน 63 ชิ้น จากกลุ่มคนรักชุดขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

แพทย์หญิงออนอง มั่งคั่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ Mask N95 จำนวน 50 ชิ้น จากคุณณัฏฐิกา เดชคุณากร ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชิ้น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

นางจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนมจีน จำนวน 320 ชุด และ Face Shield จำนวน 44 ชิ้น จากสมาคมพุทธสงเคราะห์ชลบุรี 4 เกาะ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Softcon) ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท และ Face Shield จำนวน 29 ชิ้น จากคุณศุภวรรณ สุมนวิริยะ คุณนภา มโนรัตน์ และครอบครัว ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เตรียมแผนดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ สถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น (State Quarantine) แบบบูรณาการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 จังหวัดระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จังหวัดชลบุรี และโรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ Face Shield จำนวน 50 ชิ้น น้ำยาทำความสะอาดเลนส์และป้องกันฝ้า ขนาด 100 ิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด จากกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563