นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และ นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 เขตอบรมสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี-ระยอง) สนามจังหวัดชลบุรี ถ่ายทอดสด Teleconference จากโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุดสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

Tuesday, 03 September 2019 16:03

ผู้มีจิตศรัทธา

งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจาก บริษัทยูนิ.ชาร์ม(ประเทศไทย) จำกัด /บริษัทฟาร์มสุข จำกัด มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคGift set ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จำนวน 1300 ชิ้น มามอบให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Tuesday, 03 September 2019 16:03

ผู้มีจิตศรัทธา

งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจาก คุณสมศรี ตันกิม คุณถนอม ประเสริฐวงษ์ คุณขวัญเรือน ตันกิม และคณะ มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มามอบให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน แพทย์หญิงวายุพา วงศ์วิกรม ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิรูป (Reform Roadmap) แผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform, System Reform) ในโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ให้บริการเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT-CT) นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมในพิธี และร่วมปลูกต้นการบูร ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิกแพทย์บูรณาการโรคมะเร็ง นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมในพิธี ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้เข้าร่วมประชุม โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง (7+1) กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ในธีมงาน Hawaii Night Party ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ บอลลูน ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทำประโยชน์ร่วมกันในการเพิ่มพูนองค์ความรู้พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกัน โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และนายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน และมีผู้บริหารกรมการแพทย์ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 8 ห้องชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้เข้าร่วมประชุม โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง (7+1) กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562