RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2562
-  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี โดยมีอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ 6-9 เมษายน 2562 ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รุ่นที่2 โดยวิทยากร จากเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO Conference) ด้านการเงินการคลัง และพัสดุภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ สำหรับปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มการสื่อสารและเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ ให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก ด้านการเงินการคลังและพัสดุ และการติดตามงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความรู้ (Knowledge Management)” โดยวิทยากร คุณนภินทร ศิริไทย และคณะ จากมููลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยวิทยากร จากเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

Page 1 of 46