นางพิมลวรรณ พรหมสุวรรณ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 111 ชิ้น จากคุณอำไพ คูตระกูล คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเจลล้างมือ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 90 ขวด จากร้านขายยาตั้งเท่งฮงเภสัช และบริษัท โกลเด้น ทรีส์ ฟาร์มา จำกัด คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่องตรวจส่องมะเร็งปากมดลูกระบบวีดิทัศน์ พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ มูลค่า 1,200,000 บาท และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น จากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องผลิต ออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ถัง น้ำเกลือ จำนวน 5 ขวด และสายออกซิเจน จำนวน 1 ชุด จากคุณกฤษณะ นพโสภณ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 6 แพ็ค ผ้าอนามัยแบบห่วงพร้อมสายคาด จำนวน 51 ห่อ กระดาษทิชชูเปียก จำนวน 6 ห่อ เครื่องดื่มสำเร็จรูป จำนวน 3 ห่อ และขนม จำนวน 3 ห่อ จากคุณกฤติยา สาธรวิศิษฐ์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบไอศกรีม จำนวน 700 ชุด จาก หจก.ชมพูนิก จังหวัดชลบุรี มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบไข่ไก่สด จำนวน 114 ใบ จากบริษัท Rabbit Room 21 @Bangsaen Beach จังหวัดชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบผ้าคลุมผมสำหรับผู้ป่วย จำนวน 53 ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 23 ชิ้น จากคุณจุทารัตน์ เมตตา ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์สมบัติ วงศ์มณี หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ ชุด PPE Cover all จำนวน 100 ชุด จากชมรมเพื่อนเตรียมอุดม รุ่นที่ 33 รับมอบ ชุด PPE Cover all จำนวน 120 ชุด จากบริษัท Meditop จำกัด จังหวัดกรุงเทพ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น จากบริษัทแมกน่า ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

Page 1 of 93