โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบชุดขาวสำหรับผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ จำนวน 6 ชุด บริจาคเงินจำนวน 500 บาท จากคุณนริศรา พิพัฒน์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

Tuesday, 12 May 2020 16:26

New normal medical services

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุม New normal medical services ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

พว.อรุณี เลิศล้ำ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก พว.ปราณี ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน และ พว.ลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ณ ห้องประชุมชลมารค อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

กองอำนวยการร่วมและทีมฏิบัติการ สาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ปฏิบัติการรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศญีปุ่นเข้าในพื้นที่ควบคุมและเข้ากักตัว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและข้อสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน State Quarantine โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พันเอก สุภาพ ถิระสุข วิศวกรอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และทีมงาน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ส่งมอบอินทผลัม จากท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานที่ state quarantine โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา ซึ่งมีผู้เข้าพัก จำนวน 113 คน เป็นพี่น้องมุสลิม จำนวน 103 คน ที่อยู่ในช่วงถือศีลอด พร้อมเครื่องบริโภคที่จำเป็นคนละ 1 ชุด ในนามของพี่น้องมุสลิมที่เข้าพัก กองอำนวยการร่วมและทีมปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ขอขอบพระคุณท่านอนุทินเป็นอย่างสูง ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท และหมวกไหมพรม จำนวน 26 ชิ้น จากคุณสุชาวดี รัตนธนกุล ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

นางอรุณี เลิศล้ำ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 50 ชุด จากคุณศริน สิริศริน ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบกาแฟและเครื่องดืมสำเร็จรูป จำนวน 30 ห่อ จากสำนักสงฆ์เขาพระครู จังหวัดชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบแมสผ้า จำนวน 45 ชิ้น จากคุณนิพณ อุฤทธิ์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563