งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี บริการสอนตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพโรคมะเร็ง ให้คำแนะนำอาหารกับโรคมะเร็ง โมเดลอาหาร แลกเปลี่ยน 6 หมวด แสดงบอร์ดนิทรรศการเรื่องโรคมะเร็ง และบริการเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ณ วัดประชุมคงคา ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาและกลุ่มงานเภสัชกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี หลังจากได้รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 2 ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มอบของขวัญให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมอบให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร นายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประกาศเจตจำนงเป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความสุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ตอบสนองการบริการ มีความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ สร้างความเสมอภาค อย่างมีนิติธรรม และมุ่งเน้นฉันทามติ ทั้งนี้ บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ งานทรัพยากรบุคคล และงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี หลังจากได้รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 2 ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม สำหรับสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านปึก โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี หลังจากได้รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 2 ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562