โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ สวัสดิ์ชัย มอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ จำนวน 10 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 28 ถุง และ Face Shield จำนวน 60 ชิ้น จากไลออน รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการภาคไลออนส์สากลภาค 310C ไลออน อาภรณ์ เฉลียวเกรียงไกร ประธานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ภาค 310C และสมาชิกไลออนส์ ภาค 310C ทุกคน โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310C โครงการ "หน้ากากอนามัย ต้านภัย COVID-19" มอบให้ ศูนย์รักษาผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุม Teleconference Facebook Live “Update นิยาม PUI แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment,PPE)” โดยมี รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พญ.จริยา แสงสัจจา ที่ปรึกษางานควบคุมโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร นพ.เฉวตสรร นามวาท กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และ พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานการประชุม RT เรื่อง การส่งตัวผู้ป่วยฉายรังสีจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ไปฉายแสงที่โรงพยาบาลเอกชน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา ในการเข้าถึงบริการการรักษาด้วยรังสีรักษา ในเขตสุขภาพที่ 6โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ชลบุรี และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

เอกสารความรู้

เอกสารความรู้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี บริจาค เจลล้างมือ 30 มิลลิลิตร จำนวน 7 ขวด และหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 41 ชิ้น ให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณ บริษัท เวลโกรเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคกล่อง Barrier for Intubation จำนวน 1 กล่อง ให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณ กลุ่มผู้เรียน โฮมีโอฟาที บริจาคหน้ากาก N 95 จำนวน 1 กล่อง ให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณ บริษัท nestle health science บริจาคนม oral impact powder จำนวน 18 กล่อง ให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563