RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการ ดนตรีบำบัด เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย ญาติและผู้รับริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา "วงพุฒตาล" ร่วมจัดแสดงดนตรีบำบัดให้แก่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์มะเร็งลำไส้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 120 คน โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เช่น การตรวจอุจจาระ, แนะนำอาหารต้านมะเร็ง , การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ณ วัดเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (HPH) จัดโครงการ CCH ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการยศาสตร์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานของตนเองให้เหมาะสม รวมถึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสำหรับป้องกันการบาดเจ็บ และเกิดโรคจากการทำงานได้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (เน้น)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา (แบบ สขร1.) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Monday, 11 March 2019 09:58

End of Life Doula (Deathwalker) Featured

End of Life Doula (Deathwalker) Tools to Train Medical and Non-medical Teams for Successful Inclusive End of Life Care Ms. Suzanne O’Brien PCN, Ms. SuSan Dustin, Ms. Nattanun Hannarong PCN, Ms. Sunisa Puangsomboon PCN, Mr. Chotnarin Chaiyarin PCN กิจกรรมดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจและอยู่เคียงข้างผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

Page 1 of 44