นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมการประชุม Teleconference Thrusday Meeting โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุม Tomour conference ร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลบมะเร็งชลบุรี ร่วมกับบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ ประเทศไทย) จำกัด ตรวจรับจ้างเหมาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในอาคารสนับสนุน ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

นางลัดดาวัล ฟองค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา จากคุณแอนซ์ เตชากิตติ์ บริจาคเงินและอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

นายแพทย์สิทธิ สุขอวยชัย หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมประชุมกับสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง การวางหลักเกณฑ์ลดความแออัดและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 รวมทั้งตั้งรับและปฏิบัติการเชิงรุก ตามแนวทางของกรมการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 6 และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในโครงการ คุณคือคนสำคัญ YOU ARE IN MY HEART สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2563 มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานทางวิชาการ สายงานวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์มนต์ มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และกลุ่มงานการพยาบาล ร่วมรณรงค์ลดความแออัดและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 รวมทั้งมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ Agenda Reform และ ICC ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับฟังการนำเสนอการบริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์ จากบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

Page 1 of 81