นางจันทร์เพ็ญ อุงอำรุง หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ขวด และผ้าโพกศีรษะ จำนวน 26 ผืน จากคุณสุนันทา เหลืองมงคลกุลและครอบครัว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 510 กล่อง จากคุณกมลศา พ้นภัยพาล และคุณอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายก จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบ น้ำผักและผลไม้สกัดเย็น 100 % จากร้าน Country Drink จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากคุณธัญญศรณ์ คิมช์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบน้ำดื่ม นม และขนม จากคุณกาญจนา สุวรรณพาชีและครอบครัว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและทีมงานแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ นางสาวสิริกาญจน์ จันทร์ไทยธชา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการ ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ปฏิบัติการรับคนกองอำนวยการร่วมและทีมปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ปฏิบัติการรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศแอฟริกาใต้ จำนวน 56 ราย เข้าในพื้นที่ควบคุมและเข้ากักตัว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบรถเข็นนั่ง จำนวน 2 คัน และพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง จากคุณสนธิชัย จิระสถิตย์ถาวร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2563

Page 1 of 97