คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ บริษัท Design Revolutions Co.,Ltd. คุณลาวัณย์ ปกรณ์ธนพันธุ์ คุณปุณิกา ตักโพธิ์ และคณะ มีจิตศรัทธามอบขนม และนม ให้กับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการบรรยาย เรื่อง “การดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย” โดย นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มอบกระเช้าที่ระลึกให้นายวินัย พ้นภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด และขอขอบคุณนายวินัย พ้นภัยพาล และนางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมคณะ นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และนม มาจัดเลี้ยงผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 และมอบรางวัลผลการตั้งชื่อห้องประชุม ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีและสันทนาการ 2563 “SAVE THE EARTH” การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การช่วยกันประหยัดพลังงาน ทุกคนต้องช่วยกันดูแลโลก และร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย สร้างเสริมคุณธรรมทางด้านจิตใจ ให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

Page 1 of 73