Administrator

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีรับมอบเครื่อง Head Light จำนวน 1 เครื่อง และแมสคาร์บอน จำนวน 20 กล่อง กล่องละ 20 ชิ้น จากคุณนัฏฐา ลอยด์ และเพื่อนนักเรียน คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 แกลอน จากบริษัท ที.อาร์.กรีน จำกัด คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,779 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และค่ายารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และของใช้สำหรับผู้ป่วย จากคุณกชนล มนโกศล (พระกตปุณโญ) คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Page 1 of 139