Administrator

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ผ่าตัด หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-24_04_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_04_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-01-24_04_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ผ่าตัด หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-24_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_03_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-01-24_03_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัยกรรม หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 ตัว
purchase_2020-01-24_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_02_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-01-24_02_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบสามมิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-24_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_01_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
purchase_2020-01-24_01_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ บริษัท Design Revolutions Co.,Ltd. คุณลาวัณย์ ปกรณ์ธนพันธุ์ คุณปุณิกา ตักโพธิ์ และคณะ มีจิตศรัทธามอบขนม และนม ให้กับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการบรรยาย เรื่อง “การดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย” โดย นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

Page 1 of 102