ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก

ประกาศประกวดราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฎิบิติการภายนอก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางปราศจากเชื้อ

ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางปราศจากเชื้อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางปราศจากเชื้อ

ตารางราคากลางซื้ออาหารคนไข้ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้ออาหารคนไข้ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ ซื้ออาหารคนไข้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ เครื่องเร่งอานุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สอบราคาซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยวิธีสอบราคา