รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต ปี 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิตในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-03-06_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

purchase_2020-03-03_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-03-02_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-03-02_01_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกวดราคาซื้อระบบจัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
purchase_2020-02-25_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-02-25_01_spec        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-02-25_01_table        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Page 1 of 33