RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย
ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 61 รายการ
ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 61 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 152 รายการ
ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 152 รายการ

ตารางราคากลางจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ

ตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

ตารางราคากลางประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่

Page 1 of 20