RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม (Core Values)
P-SMET
P : Patient & Health focus  มุ่งเน้นผู้ป่วยและสุขภาพ
S : System perspective   ใช้มุมมองเชิงระบบ
M : Management by fact  การนำข้อมูลจริงมาตัดสินเป็นตัวนำ
E : Ethic & professional standard  มาตรฐานวิชาชีพ
T : Team work  พากันทำเป็นทีม


“ผู้ป่วยคือคนสำคัญ ทำงานร่วมกันฉันท์มิตร คิดแก้ปัญหาเชิงระบบ ค้นพบจากข้อมูลจริง อิงมาตรฐานวิชาชีพ”

แผนบริการสุขภาพ (Service Plan) การจัดการระบบบริการสุขภาพ 7 ด้าน
1.ป้องกันก่อนเป็นโรคมะเร็ง
2.การตรวจคัดกรอง  และวินิจฉัยมะเร็งระยะต้น
3.การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
4.การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
5.การรักษาเพื่อประคับประคองผู้ป่วย
6.สารสนเทศโรคมะเร็ง
7.การวิจัยด้านโรคมะเร็ง


เข็มมุ่งสู่ HA พ.ศ.2557-2559
1.การพัฒนาดูแลโรคมะเร็ง 5 โรค มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งศีรษะและลำคอ และมะเร็งปากมดลูก
2.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3.การพัฒนาระบบจ่ายยา
4.การพัฒนาเวชระเบียน


Policy Advocacy ปี 2557-2559
นโยบายการใช้การตรวจเต้านมประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยบุคลากรทางการแพทย์ (Clinical Breast Examination) เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก

 

Read 1496 times