RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
ข้อมูลโรงพยาบาล

ข้อมูลโรงพยาบาล (6)

Thursday, 06 September 2018 14:55

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Written by

วันและเวลาการให้บริการ

คลินิกตรวจสุขภาพฯเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30 น.(กรุณาติดต่อก่อนเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป)
 

คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนมาตรวจสุขภาพ

- งดอาหาร 12 ชั่วโมง ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า
- สำหรับสตรีที่ต้องการตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกให้ปฏิบัติดังนี้
- งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันมาตรวจ
- งดการสวนล้างช่องคลอด และงดเหน็บยาทางช่องคลอด อย่างน้อย 3 วัน ก่อนมาตรวจ
- ต้องไม่เป็นประจำเดือนในวันที่มาตรวจ
- กรุณาติดต่อขอวันนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3874 001-4 หรือ 0 3845 5632-6 ต่อ 101 , 103

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

      ตรวจชาย(ใหม่) ตรวจชาย(เก่า) ตรวจหญิง(ใหม่) ตรวจหญิง(เก่า)
รายการ ประโยชน์ ราคา(บาท)        
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) เพื่อดูความผิดปกติของปอด 170
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) ดูภาวะโลหิตจาง ปริมาณเกร็ดเลือด 90
ตรวจการทำงานไต (BUN,Cr) เพื่อดูการทำงานของไต 100
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน 40
ตรวจค่ายูริค แอซิด (Uric acid) เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรคเก๊าต์ 60
ตรวจระดับไขมันในเลือด
-คลอเลสเตอรอล (Cholesterol)
-ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
-เอชดีแอล (HDL)
-แอลดีแอล (LDL)
เพื่อดูค่าไขมันในเลือด ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 220
ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALT,ALP) เพื่อดูการทำงานของตับ 150
ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) เพื่อดูการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ 50
ตรวจอุจจาระ (Stool exam, Stool occult blood) ตรวจหาพยาธิ, ความผิดปกติของอุจจาระ 70
ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) เพื่อดูการทำงานของหัวใจ 200
ตรวจหมู่เลือด (ABO) ให้ทราบหมู่เลือด เพื่อประโยชน์ของตนเอง 100    
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 130 (+-) (+-)
ตรวจภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (anti HBs) เพื่อหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี 180    
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- Pap Smear
- Thin prep pap smear**
- Thin prep pap smear + HPV***
เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก 200
600
1,700
   
ข้าราชการอายุ 35 ปีขึ้นไปเบิกได้ตามสิทธิ์ 850 850 850 850
      1,560 1,150 2,160 1,750

 

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพเสริม

 

 

      ตรวจชาย(ใหม่) ตรวจชาย(เก่า) ตรวจหญิง(ใหม่) ตรวจหญิง(เก่า)
รายการ ประโยชน์ ราคา(บาท)        
ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)* ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สอบถามเพิ่มเติม    
ตรวจค้นหามะเร็งตับ (AFP)* สำหรับผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี สอบถามเพิ่มเติม
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่* ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณา สอบถามเพิ่มเติม

 

* พบแพทย์ก่อนพิจารณาการส่งตรวจ สำหรับอายุ 50-60 ปีขึ้นไป

 

 

** Thin prep pap smear แนะนำให้ตรวจอายุช่วง 30-60 ปี ขึ้นไป

 

 

***แนะนำตรวจในผู้หญิงอายุ 30-60 ปี ขึ้นไป ถ้าผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอชพีวีและผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกปกติจะมีความเสี่ยงที่จะเป็น มะเร็งปากมดลูกน้อยมาก

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆหมายเหตุ : กรุณาแสดงบัตรประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต ทุกครั้ง เพื่อท่านจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ถูกคน และป้องกับการสวมสิทธิจากบุคคลอื่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำด้านโรคมะเร็งระดับภาคตะวันออก
 

พันธกิจ

 • ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคมะเร็งแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิ
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งให้มีคุณภาพ
 • พัฒนานโยบายด้านโรคมะเร็งเชิงรุก

 

เป้าประสงค์

 • มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในภาคตะวันออก (Center of Excellence or Excellence Cancer Center)
 • เครือข่ายวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็งได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมและครอบคลุม
 • ประชาชนเข้าถึงบริการด้านโรคมะเร็งที่มีคุณภาพ
 • ระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการ
 • พัฒนาเครือข่ายวิชาการ บริการ และการรับส่งต่อระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านโรคมะเร็ง
 • นำความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งไปแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประวัติความเป็นมา

โรคมะเร็งนับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าอัตราตายของประชาชนด้วยโรคมะเร็งจะสูงเป็นอันดับ 2 รองจากการเกิดอุบัติเหตุ สถาบันมะเร็ง-แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งในการจะวางแผนเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ของโรคมะเร็งในประเทศไทยอย่างถูกต้องมีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งในด้าน Primary  prevention  Secondary  และ Prevention  Tertiary Prevention  เพื่อวางแผนการดำเนินในการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้น

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ และอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้น 6 แห่ง  เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2532  ได้แก่
1. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี
2. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี
3. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
4. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลำปาง
5. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี
6. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2534 ใช้เวลาก่อสร้าง 520 วัน และดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2538  ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 144,032,000  บาท 
อาคาร                      121,000,000 บาท
ระบบสาธารณูปโภค      17,862,000 บาท
ค่าถมดิน                    5,171,000 บาท
รวมทั้งสิ้น                  144,032,000 บาท

ศูนย์มะเร็งชลบุรี สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชื่อเดิมชื่อ “ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เขต 3 จังหวัดชลบุรี” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี” ภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534,(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  โดยเริ่มใช้ชื่อ “ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546  ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 300 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  พื้นที่รวม 23 ไร่

เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่  28  เมษายน 2538 ให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคมะเร็ง ทุกระบบของร่างกายบำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรในพื้นที่เขตภาคตะวันออก

 

 

Monday, 10 April 2017 11:58

ค่านิยมองค์กร

Written by

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม (Core Values)
P-SMET
P : Patient & Health focus  มุ่งเน้นผู้ป่วยและสุขภาพ
S : System perspective   ใช้มุมมองเชิงระบบ
M : Management by fact  การนำข้อมูลจริงมาตัดสินเป็นตัวนำ
E : Ethic & professional standard  มาตรฐานวิชาชีพ
T : Team work  พากันทำเป็นทีม


“ผู้ป่วยคือคนสำคัญ ทำงานร่วมกันฉันท์มิตร คิดแก้ปัญหาเชิงระบบ ค้นพบจากข้อมูลจริง อิงมาตรฐานวิชาชีพ”

แผนบริการสุขภาพ (Service Plan) การจัดการระบบบริการสุขภาพ 7 ด้าน
1.ป้องกันก่อนเป็นโรคมะเร็ง
2.การตรวจคัดกรอง  และวินิจฉัยมะเร็งระยะต้น
3.การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
4.การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
5.การรักษาเพื่อประคับประคองผู้ป่วย
6.สารสนเทศโรคมะเร็ง
7.การวิจัยด้านโรคมะเร็ง


เข็มมุ่งสู่ HA พ.ศ.2557-2559
1.การพัฒนาดูแลโรคมะเร็ง 5 โรค มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งศีรษะและลำคอ และมะเร็งปากมดลูก
2.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3.การพัฒนาระบบจ่ายยา
4.การพัฒนาเวชระเบียน


Policy Advocacy ปี 2557-2559
นโยบายการใช้การตรวจเต้านมประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยบุคลากรทางการแพทย์ (Clinical Breast Examination) เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก