สถิติผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในฐานทะเบียนมะเร็ง ใน 6 จังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ.เดือนพฤษจิกายน 2554

  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
พ.ศ.2553 1,691 834 679 627 192 219
พ.ศ.2552 2,337 992 844 879 280 254
พ.ศ.2551 2,231 923 963 903 244 251
พ.ศ.2550 2,222 1,010 1,038 894 300 324
พ.ศ.2549 2,109 943 679 798 287 329
พ.ศ.2548 1,894 935 861 862 269 345
พ.ศ.2547 1,859 874 777 835 265 299
พ.ศ.2546 1,703 770 714 795 307 221
พ.ศ.2545 1,549 507 439 678 136 182

 

About Us

        เป็นศูนย์บริการข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกับเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออก รวบรวม สถิติโรคมะเร็งจัดทำทะเบียนมะเร็งและศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคมะเร็ง อัตราการเกิดและอัตราการตายของโรคมะเร็ง ระดับโรงพยาบาลและระดับประชากร วิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

          พื้นที่ในความรับผิดชอบในภาคตะวันออกที่ดำเนินการจัดทำโครงการทะเบียนโรคมะเร็ง ประกอบด้วย จังหวัด ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และสระแก้ว

Contact Us

โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี กรมการแพทย์
300 หมู่ที่ 2 ตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร 0 3845 5456 ต่อ 158

อีเมล chon_canreg@hotmail.com